Servicii Săcelene angajează Expert achiziții publice

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) și (2) din Codul Muncii, republicat cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.1 alin. (1) din Hotârarea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, S.C. Servicii Săcelene S.R.L. cu sediul în Municipiul Săcele, Judeţul Braşov, Str.George Moroianu, nr. 111, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale
temporar vacante de Expert achizitii publice.

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie,respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditateîn condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea
funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 2/5 funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiilelegii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncăpentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

b) Condițiile specifice:
− studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic, economic sau juridic;
− vechime în muncă: minim 3 ani;
− vechime în specialitate: minim 1 an;
− abilităţi în comunicare;
− capacitate de efort intelectual caracteristic efectuării operaţiunilor specifice postului, de
acţiuni autonome, de decizie şi discernământ;
− asumarea responsabilităţii deciziilor luate;
− iniţiativă, rigurozitate şi tenacitate;
− abilităţi analitice;
− capacitatea de a percepe situaţiile în mod realist și de a aplica corect și cu obiectivitate
prevederile legale, adecvate situaţiilor concrete;
− cunoştinţe în utilizarea computerului;
Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului
(respectiv în data de 12.11.2020, ora 14.00), conform art. 7 din Hotărârea 286/2011, la secretariatul
comisiei de concurs din cadrul Servicii Sacelene S.R.L.
Examenul/concursul constă în desfășurarea următoarelor etape:
 selecţia dosarelor în data de 13.11.2020, ora 15.00. Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere
se afişează de către secretarul comisiei de examen/concurs, cu menţiunea “admis”/”respins”, însoţită
de motivul respingerii dosarului, la sediul societății din Săcele, str. George Moroianu nr. 111.
 Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor 16.11.2020, ora 15.00;
 Soluționarea eventualelor contestații privind selectia dosarelor și afișarea rezultatelor
contestațiilor în data de 17.11.2020, ora 15.00;
 Proba scrisă se va susţine în data de 18.11.2020, ora 10.00, la sediul S.C. Servicii Săcelene
S.R.L., cu afișarea rezultatelor obținute în data de 18.11.2020, ora 15.00;
 Termen depunere contestații la proba scrisă 19.11.2020, ora 15.00;
 Soluționarea eventualelor contestații privind proba scrisă și afișarea rezultatelor contestațiilor
în 20.11.2020, ora 15.00;
 Interviul se va susţine în data de 23.11.2020, ora 10.00, la sediul Servicii Săcelene S.R.L cu
afisare rezultatelor în 23.11.2019, după finalizarea susținerii interviurilor;
 Termen depunere contestații la proba interviu 24.11.2020, ora 15.00;
 Soluționarea eventualelor contestații privind proba interviu și afișarea rezultatelor
contestațiilor în 25.11.2020, ora 15.00;
 Afișarea rezultatelor finale și declararea căștigătorului se va face în funcție de
existența/inexistența contestațiilor.
3/5
Conform prevederilor art. 6 alin.1 din Hotărârea nr. 286/2011, pentru înscrierea la
examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția
dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale,
are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până
la data desfășurării primei probe a concursului.
Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se
certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane din Mun. Săcele,
Bdul. George Moroianu nr. 111 sau la nr. de telefon 0371.498.019.
TEMATICĂ:
− Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării
concursurilor de soluţii;
− Noile praguri valorice valabile pentru proceduri și pentru achiziția directă;
− Modalitățile de aplicare a procedurii simplificate Compartimentul intern specializat în
domeniul achiziţiilor publice;
− Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice;
− Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei;
− Reguli de evitare a conflictului de interese;
− Evaluarea ex-ante a documentatiei de atribuire;
− Procedurile de atribuire reglementate de lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de
achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoare estimată mai
mare decât pragurile mentionate in lege: a) licitația deschisă; b) licitația restrânsă; c) negocierea
competitivă; d) dialogul competitiv; e) parteneriatul pentru inovare; f) negocierea fără publicare
prealabilă; g) concursul de soluții; h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al
altor servicii specifice i) procedura simplificata;
− Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de AP : acordul cadru, sistemul
dinamic de achiziții, licitația electronică;
− Flexibilizarea legislației;
− Activități de achiziție centralizată;
− Exceptarea obligației declarării subcontractanților la sub 5% din valoarea ofertată;
− Plăți directe către subcontractanții declarați;
4/5
− Achiziții publice electronice (100%) obligatoriu pt. unitățile centralizate – aprilie 2017 și
oct.2018 pt. celelalte;
− Consultarea preliminară a pieței;
− Împărțirea pe loturi;
− Reguli de publicitate şi transparenţă;
− Criterii de calificare şi selecţie;
− Criterii de atribuire: a) preţul cel mai scăzut; b) costul cel mai scăzut; c) cel mai bun raport
calitate – preţ; d) cel mai bun raport calitate-cost;
− Documentul unic de achiziţie european (DEAU). E-Certis;
− Liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi şi certificarea de către organisme de drept
public sau privat;
− Atribuirea contractelor de achiziţie publică și încheirea acordurilor-cadru;
− Finalizarea procedurii de atribuire;
− Informarea candidaţilor/ofertanţilor;
− Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.
BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 92/2007, privind serviciile de transport public local, republicată;
Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităti publice, republicata.
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ:
− Hotărârea nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare;
− Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice;
− Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate;
− Ordonanţă de Urgenţă nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat – în
vigoare din data de 10 mai 2018;
− Ordin nr. 314/2018 din 22 februarie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post
privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de
concesiune de servicii;
− Noul Sistem al Achizitiilor Publice in Romania: componenta institutionala (MFP/ANAP,
CNSC, SEAP) și componenta legislativă, în conformitate cu Directivele europene 2014;
− Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului 2014 privind atribuirea
contractelor de concesiune;
− Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice
(abrogat Directiva 18);
− Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile în
sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (abrogat Directiva 17) Noul Sistem al
achizitiilor publice in Romania: componenta institutionala (MFP/ANAP, CNSC, SEAP) si
componenta legislativă, în conformitate cu Directivele;
− Legislația specifica în vigoare in domeniul achizitiilor publice, transpusa din Directivele
Europene 2004: OUG 34/2006, HG 925/2006, HG 1660/2006 ABROGATA;
− Strategia natională în domeniul achizitiilor publice (HG 901/2015);
− Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (clasice) – M.Of. nr. 390/2016;
5/5
− Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale – M.Of. nr. 391/2016;
− Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii – M.Of. nr.
392/2016;
− Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de
servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor – M.Of. nr. 393/2016;
*Notă: Toate actele normative vor fi studiate cu actualizările, modificările și completările
ulterioare.
Anunțul a fost publicat astăzi 29.10.2020 pe site-ul www.serviciisacelene.ro și la sediul instituției.