Se fac angajări pentru Creșa din Săcele

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂCELE, cu sediul în localitatea SĂCELE, B-dul.Brașovului nr. 250, judeţul Braşov, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând O.U.G. 34/2023, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor copii

NUMĂRUL POSTURILOR: 3 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Nedidactic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor

NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Nedidactic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

DENUMIREA POSTULUI: Bucătar

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Nedidactic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

DENUMIREA POSTULUI: Ajutor bucătar

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Nedidactic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Îngrijitor copii și îngrijitor sunt:

– nivelul studiilor – absolvent a minim 8 clase

– vechime în muncă – minim de 3 ani;

– cunoștințe specifice lucrului cu copii, răbdare și calm

– abilităţi de lucru în echipă,comunicare și capacitate de decizie rapidă,clară și eficientă

-asumarea responsabilităților

– cunoștințe generale privind reguli de efectuare a curăţeniei într-o unitate de învăţământ, proceduri de dezinsecţie şi metode de dezinfecţie, reglementări privind securitate și sănătatea muncii, reglementări privind apărarea împotriva incendiilor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Bucătar și Ajutor bucătar sunt:

– nivelul studiilor – absolvent cu diplomă de bacalaureat;

– certificat de calificare profesională/ atestat pentru exercitarea profesiei de bucătar/ajutor de bucătar;

– Vechime în muncă – minim 3 ani;

– Abilităţi de lucru în echipă. Disponibilitate pentru munca în două schimburi;

– Răspunde de inventarul încredinţat;

– Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice, intelectuale şi a programului de lucru;

– Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

– Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI.

– Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă.

– Perfecționări (specializări): orice diplomă de calificare constituie avantaj.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i)Aviz TBC, emis de medicul specialist j) test psihologic efectuat la un centru specializat de Medicina Muncii

 1. m) Curriculum Vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Nr. crt.

Activităţi

Data și ora

1.Publicarea anunțului

21.09.2023

2.Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂCELE, cu sediul în localitatea SĂCELE, B-dul.Brașovului nr. 250, judeţul Braşov

Termen limită: 29.09.2023, ora 14.00

7 zile lucrătoare de la data afișării anunțului: în intervalul orar 10:00-14:00

3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

04.10.2023, ora 10.00

4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

05.10.2023, ora 10.00

5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor

05.10.2023, ora 14.00

6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

06.10.2023, ora 10.00

7.Susţinerea primei probe

11.10.2023, ora 10.00 – proba scrisă – tip grilă, pentru toate posturile afișate

11.10.2023, ora 12.00 – proba practică

8.Afişarea rezultatului primei probe

12.10.2023, ora 10.00

9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele primei probe

12.10.2023, ora 12.00

10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

12.10.2023, ora 14.00

11.Susţinerea interviului

13.10.2023, ora 09.00 (pentru toate posturile)

12.Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului

13.10.2023, ora 12.00

13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului

13.07.2023, ora 13.00

14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

13.07.2023, ora 14.00

15.Afişarea rezultatului final al concursului

13.07.2023, ora 15.00

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant – îngrijitor copii și îngrijitor

 1. Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
 2. Legea 319/2006, legea securității și sănătății în muncă;
 3. Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
 4. Ordin nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
 5. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 6. Reguli de efectuare a curățeniei în unitatea de învățământ;
 7. Metode de dezinsecție și dezinfecție;

8.Ord.MSP nr.1225/5031/2023 privind noțiuni fundamentale de igienă;

9.Ord.1456/2020 privind normele de igienă privind unitățile pentru ocrotirea,educarea,instruirea și odihna și recreerea copiilor și tinerilor din 25.08.2020

10.HG 566/28.04.2022 privind organizarea și funcționarea creșelor și a altor unități de educație timpurie preșcolar. O.M.E. 4183/ 2022-privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcţionare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

11.Statutul elevului aprobat prin OMENCS nr. 4742/ 2016, cu modificările și completările ulterioare;

12.Legea nr. 333/ 08.07.2003 (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

13.Legea nr. 61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante – BUCĂTAR și ajutor Bucătar

1.Noţiuni generale de igiena muncii în unităţi alimentare de alimentaţie publică

 1. Hotărârea nr. 924/11.08.2005 – privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare
 2. Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. Cap. IV obligaţiile lucrătorilor
 3. H.G 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea 53/2003 – Codul muncii – relaţii de muncă
 5. Legea nr.307 /2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărarea împotriva incendiilor.
 6. Legea nr.477/ 2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.
 7. Ordin nr. 1955 din 18 octombrie 1995 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor.
 8. Ord.1456/2020 privind normele de igienă privind unitățile pentru ocrotirea,educarea,instruirea și odihna și recreerea copiilor și tinerilor din 25.08.2020.

10.HG 566/28.04.2022 privind organizarea și funcționarea creșelor și a altor unități de educație timpurie preșcolar. O.M.E. 4183/ 2022-privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcţionare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

11.Statutul elevului aprobat prin OMENCS nr. 4742/ 2016, cu modificările și completările ulterioare;

12.Legea nr. 333/ 08.07.2003 (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

13.Legea nr. 61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

14.Ord.MSP nr.1225/5031/2023 privind noțiuni fundamentale de igienă;

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0268/271457, la adresa de e-mail:scgen1sacele@gmail.com și pe website-ul Școlii Gimnazile nr. 1 Săcele, persoană de contact:Comăniță Mirela, având funcția de director.