Primăria Săcele invită cetățenii să își actualizeze datele din Registrul Agricol

În scopul asigurării unei evidente unitare privind terenurile agricole aflate in proprietate în folosință în arendă – comodat, a efectivelor de animale, între Registrul Agricol și Serviciul Taxe și Impozite Locale, și având in vedere prevederile art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificările și completările ulterioare, perioadele la care persoanele fizice și juridice au obligația sa declare datele pentru înscrierea în registru agricol sunt următoarele:

  • Între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică Ia începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului prezent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
  • Între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  • Persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de Ia 100 lei Ia 500 lei în cazul persoanelor fizice și de Ia 300 lei la 1500 lei în cazul persoanelor juridice, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 28/2008, nedeclararea, Ia termenele și în forma stabilite de prezenta ordonanță sau de normele tehnice prevăzute Ia art. 7 alin (3), după caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile Ia termenele prevăzute, se consideră că nu au intervenit nici un fel de modificări, fapt pentru care în registru agricol se raportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea „report din oficiu” la rubrica „semnătura declarantului”. ( … )

Vă aducem Ia cunoștință că sunteți invitați în perioada 10.01.2022 – 28.02.2022 Ia sediul Primăriei Municipiului Săcele, Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru cu actul de identitate și toate actele de proprietate pe care le dețineți în vederea actualizării datelor în Registrul Agricol .

Vă comunicam faptul că documentele se pot trimite și prin e-mail Ia adresa: primăria@municipiulsacele.ro