Post disponibil la Primăria Săcele

Avand in vedere art.466  alin.(2) lit a), art.467, art.468 alin.(1) lit.a), ale art. 469 alin. (3) lit.b)  art.618 alin (5) din OUG 57/2019 privind codul administrativ, art.20 alin.(1), lit.c), ale art.22 alin.(1) si (2), art.26 alin.(1), lit.b) din H.G.nr.611/2008, OUG nr.138/2021, pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020    55 12 211   0 17> OUG 57/2019 privind codul administrativ, cu modificariel si completarile ulterioare, Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei  publice de executie astfel :

    1.Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Fond Funciar Registrul Agricol Cadastru

a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile ulterioare

b) Conditii specifice :

– studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniul  silvicultura,,topografie, cadastru,geodezie,agronomie, stiinte administrative.

– vechime in specialitatea studiilor – minim 1 an

Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele:

 

 • Tine evidenta, atat in format analogic cat si digital, a corespondentei repartizata Serviciului Fond Funciar, Registrul Agricol, Cadastru si o inregistreaza in registrul de evidenta a documentelor;
 • Participă la toate activitățiile organizate de Primarie în domeniul de activitate;
 • Verifica din punct de vedere topografic atat la birou cat si in teren (unde este necesar), documentatiile cadastrale depuse;
 • Intocmeste adeverinte cu situatia terenurilor (intravilan/extravilan), in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Tine evidenta contractelor de inchiriere a pasunilor alpine pentru pasunat, precum si legatura prin corespondenta cu titularii acestora;
 • Rezolva probleme legate de modul de aplicare a legilor Fondului Funciar nr. 18/1991, nr. 169/1997, nr. 1/2000, nr. 247/2005;
 • Colaboreaza cu celelalte directii si servicii din cadrul Primariei Mun. Săcele;
 • Colaboreaza cu O.C.P.I. Brasov, Institutia Prefectului Brasov, Directia Judeteana Agricola, etc.;
 • Verifica documentatiile, intocmite de catre firme specializate, pentru planurile parcelare in sistem de coordonate Stereo 70;
 • Urmăreste aplicarea prevederilor hotărârilor Consiliului Local;
 • Colaboreaza cu celelalte directii si servicii din cadrul Primariei Mun. Săcele;
 • Întocmește documente pentru O.C.P.I. Brasov, Institutia Prefectului Brasov, etc.
 • Întocmește proiecte de hotărâre și rapoarte, care sunt supuse aprobării Consiliului Local al Mun. Săcele;
 • Întocmește documentele pentru achiziția de servicii a Serviciului;
 • Poarta corespondență cu prestatorii serviciilor anterior menționate: cereri de ofertă pentru studiul de piață.
 • Întocmește adeverințe de atestare-apartenență la domeniul public/privat al Municipiului Săcele;
 • Respecta programul de lucru stabilit in cadrul institutiei;
 • Da dovada de respect si intelegere fata de persoanele cu care intra in contact in cadrul programului de lucru;
 • Asigura implementarea procedurilor de lucru aferente activitatii pe care o desfasoara;
 • Solutioneaza in termen legal corespondenta repartizata spre rezolvare, inclusiv notele de audienta, interpelari formulate de catre consilierii locali, pune la dispozitia Consiliului Local actele solicitate, intocmeste la cererea acestuia orice documentatie, rapoarte, care vor sta la baza promovarii unor proiecte de hotarari, pregateste orice materiale solicitate de catre consilieri in cadrul sedintelor si va raspunde in fata consiliului de respectarea acestora, in termenele stabilite de lege;
 • Urmareste modul de solutionare a adreselor primite spre rezolvare;
 • Asigura si raspunde de ducerea la indeplinire a dispozitiilor Primarului;
 • Asigura pregatirea documentelor necesare in vederea arhivarii;
 • Pastreaza secretul de serviciu, fiind interzisa scoaterea de documentatie din institutie;
 • Indeplineste orice alte atributii repartizate de sefii ierarhici superiori, transmise de conducerea Primariei Municipiului Sacele precum si Consiliul Local;
 • Are datoria sa isi indeplineasca cu profesionalism atributiile;
 • Participă la toate activitățiile organizate de Primarie în domeniul de activitate;
 • În baza dispozitiei de Primar, îndeplineste si principalele atributii de serviciu ale functionarului public care lipsește motivat de la serviciu (concediu medical, concediu legal, învoiri, alte situații prevăzute de lege).

Bibliografie

 1. Constituția României republicata
 2. Titlul I si II ale partii a VI din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Ordonanta Guvernului nr.137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Legea nr.202/2002, privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, cu modificarile si completarile ulterioare
 5. G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
 7. Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
 8. Ordin nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificarile si completarile ulterioare.
 1. U.G. nr. 34/2013 privind organizarea,administrarea si exploatarea pajistelor permanente si pentru modificarea si completare Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. HG nr. 1064/2013 privind aprobarea normelor de aplicare a OUG nr.34/2013, cu modificarile si completarile ulterioare
 1. Ordonanţa nr. 28 /2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a <LLNK 12001   268 10 201   0 18>Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Concursul consta in urmatoarele etape:

–  selectia dosarelor

– proba scrisa se va sustine in data de 09.08.2022 ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele, Str.Piata Libertatii nr.17,

– interviul stabilit  ulterior probei scrise

Durata timpului de munca este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe sapatamana

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – j) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 07.07.2022-26.07.2022,  la  sediul Primariei Municipiului Sacele, din Str.Piata Libertatii nr.17 la  secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:
a) formularul de înscriere – tip;
b) curriculum vitae,  modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d)  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate .
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei şi  de pe  site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Sacele : www.municipiulsacele.ro

Formulare

Formular de înscriere

Declarațíe pe propria răspundere;

Opis documente;

Formular G.D.P.R.