Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 26 octombrie 2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 28 septembrie 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 9 octombrie 2023- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea pentru anul 2024 a impozitului prevăzut la art. 470 alin. (5), alin.(6) din Legea nr. 227/2015 în cazul autovehiculelor de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și a unor combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone) – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții al R.P.L.P Săcele R.A pentru anul 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior, care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică și privată a Municipiului Săcele și a metodologiei de fundamentare a prețurilor de pornire ale licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare pentru anul de producției 2024 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice – exploatări forestiere a masei lemnoase pentru partida P 465/2300156800660 – din U.P. V Tesla – iniţiator PRIMAR Ing. POPA
VIRGIL.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 19.193,00 lei fără TVA, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. către Primăria Municipiului Săcele, cu titlul de sponsorizare, reprezentând pomi de Crăciun – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
10. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Municipal Săcele, aprobat prin H.C.L. nr. 225/27.07.2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii Contractului privind Delegarea de Gestiune, prin achiziție publică, a serviciilor de Salubrizare și Deszăpezire pe raza Municipiului Săcele nr. 51/18.04.2022, ca urmare a modificării tarifelor prevăzute în Actul adițional nr. 4 și încheierii unui Act Adițional în acest sens- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexelor nr. 10, 11, 13 și 17 la Contractul privind Delegarea de Gestiune, prin achiziție publică, a serviciilor de Salubrizare și Deszăpezire pe raza Municipiului Săcele nr. 51/18.04.2022 și încheierii unui Act Adițional în acest sens – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
13. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuințe din fondul locativ al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici la faza obținerii Autorizației de Construire și proiect tehnic pentru investiția „Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în ZUM” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
15. Proiect de hotărâre privind privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, aprobați prin H.C.L. nr. 102/06.04.2023 pentru realizarea obiectivului de investiții „Rețea de apă cartier Cernatu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
16. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, aprobați prin H.C.L. nr. 103/06.04.2023 pentru realizarea obiectivului de investiții „Rețea de canalizare menajeră cartier Cernatu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice -DALI- și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Str. Brazilor – reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice -DALI- și a indicatorilor tehnicoeconomici privind proiectul „Str. Bereczki Anna – reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice -DALI- și a indicatorilor tehnicoeconomici privind proiectul „Str. Carierei – reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice -DALI- și a indicatorilor tehnicoeconomici privind proiectul „Str. Schiorilor – reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice -DALI- și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Str. Vâlcele – reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă depozitare și producție”, strada Ecologiștilor, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
23. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare operativă al Întreprinderii Stațiunilor Climaterice Predeal asupra imobilului înscris în CF nr. 119177 Săcele nr.top 1609/11/2 – domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 20 mp din imobilul teren înscris C.F. nr. 117120 Săcele, în vederea amplasării unui chioșc alimentar – iniţiator PRIMAR Ing.POPA VIRGIL.
25. Proiect de hotărâre privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cotei de 1/42 din imobilul – teren în suprafață de 1.543 mp, înscris în CF nr. 100466 Săcele, nr. cadastral 100466, categoria de folosință arabil cu destinație de drum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
26. Proiect de hotărâre privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cotei de 48/864 din imobilul – teren în suprafață de 1.987 mp, înscris în CF nr. 102325 Săcele, nr.cadastral 102325, categoria de folosință arabil cu destinație de drum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
27. Proiect de hotărâre privind acceptarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote din imobilul – teren în suprafață de 1.684 mp, înscris în C.F. nr. 101418 Săcele, nr. cadastral 101418,categoria de folosință drum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele -iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

28. Diverse.

[fbcomments]