Modernizarea căilor de acces de la Policlinică și excluderea lui Cristian Popa sunt câteva dintre subiectele din Consiliul Local din 25 martie

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  25 martie 2021:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 25 februarie 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui POPA MARIUS-CRISTIAN şi declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul  Consiliul  Local al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2020 al RPLP Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  și a Programului de Investiții pe anul 2021 ale RPLP Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea exercițiului financiar pe anul 2020 al Societății Servicii Săcelene S.R.L. și a Raportului Administratorului privind activitatea societății pe anul 2020- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele în cadrul Asociației Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2021– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării a unui autovehicul aflat  în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, obligate la muncă în folosul comunităţii, precum şi pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate, pentru anul 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1,  3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractelor /acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de „Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Săcele, respectiv Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privindconstituirea la nivelul  UAT Săcele a unui grup de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în evideță a acestora, stabilirea situațiilor persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea precum și pentru  stabilirea măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile- iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere pensiune cu corp clădire cazare și restaurant”, str. Col. Kiss Sandor, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire pensiune-casă de vacanță” – str. Livezii, nr. 51B, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzând solicitanţii pentru locuinţe ANL aflate pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate cuprinzând solicitanții îndreptațiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în  ,,Comisia de soluționare a contestațiilor privind repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”, locuințe aflate în administrarea Municipiului Săcele– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Grădiniței cu program normal nr. 4– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Lucrări de reparații și renovări la scările de acces și rampa pentru persoanele cu handicap la Policlinica Municipiului Săcele”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Săcele în cadrul Programului pentru sprijinirea eficienței și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare și reabilitare sistem de iluminat public în cartierul Electroprecizia” – iniţiator          PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. 63/ 25.02.2021  privind   atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr.112688 Săcele-nr. top. 1954/1/2/7, în suprafață de 236 mp și a imobilului înscris în CF nr. 117323 Săcele nr.top 1954/1/2/7/1 în suprafață de 250 mp  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;  

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 238/24.10.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, Timiș-Triaj, identificat în CF nr. 152536 Brașov nr.top. 8896/1/2/1- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea  fără plată în proprietatea Parohiei SF. Adormire I Satulung Săcele a imobilului teren înscris în Cf nr. 117695 Săcele, în suprafață de 5262 mp categoria de folosință curți- construcții aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile situate in Cartierul Electroprecizia, zona str. Viitorului bl. 36 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile situate in Cartierul Electroprecizia zona str. Viitorului bl. 17- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile situate în Cartierul Electroprecizia, zona Aleea Episcop Popeea bl. 1-3 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4;

 26.  Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.04.2021-30.06.2021.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4;

27.  Raportul de activitate al Primarului Municipiului Săcele pentru anul 2020.

 Diverse

 • Informare Asociația ASPAR Popeea;
 • informare solicitare informatii d- l Fekete Florian Alexandru.