Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Gârcini anunţă finalizarea proiectului: Asigurarea funcţionării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunităţii Gârcini

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini a derulat în baza contractului de finanțare nr. POCU/390/5/1/123284 din 13.09.2018, proiectul Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, cod SMIS 123284, cu finanțare prin Programul Operațional Capital Uman, axa prioritară 5 – Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prioritatea de investiții 9.vi, Obiectivul specific 5.1, în cadrul apelului pentru “Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20 000. locuitori”- Etapa a III-a a Mecanismului DLRC (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității)

Valoarea totală a proiectului a fost de 1,627,954.98 lei, din care 1,546,557.23 lei au reprezentat finanțare nerambursabilă din Fondul Social European și 81,397.75 lei finanțare nerambursabilă din Bugetul Național.

          Durata de implementare a proiectului a fost  14 septembrie 2018 – 31 decembrie 2023.

Obiectivul general vizat prin implementarea proiectului a fost reprezentat de creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul vizat prin sprijinirea funcționării GAL în vederea implementării eficiente și eficace a strategiei SDL Gârcini.

          Principalele obiective ale proiectului au fost:

 • Asigurarea capacității GAL de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace Strategia de Dezvoltare Locală pe întreaga durată de implementare a acesteia
 • Creșterea gradului de informare a potențialilor beneficiari și a membrilor comunității vizați de Strategia de Dezvoltare Locală
 • Îndeplinirea obiectivelor regăsite în Strategia de Dezvoltare Locală prin atingerea indicatorilor acesteia la finalul perioadei de implementare a strategiei

Practic, proiectul a reprezentat a treia etapă în implementarea mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală în Responsabilitatea Comunității), și a constat în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru Zona Urbană Marginalizată Gârcini și zona sa funcțională prin intermediul unui pachet de proiecte hard și soft.

În acest sens, principalele activități propuse  și derulate în cadrul proiectului au fost :

 • Consolidarea capacității operaționale a GAL Gârcini prin recrutarea a doi experți tehnici și a unui expert instruire precum și asigurarea participării la cursuri de perfecționare
 • Elaborarea și validarea Procedurii de selecție a propunerilor de proiecte care vor fi depuse de actorii locali în vederea implementării strategiei
 • Constituirea și instruirea Comisiei de selecție a propunerilor de proiecte
 • Definirea documentației specifice și lansarea apelurilor de selecție pentru propunerile de proiecte
 • Selecția propunerilor de proiecte ce se vor implementa în teritoriul GAL
 • Derularea de sesiuni de pregătire aferentă fiecărui apel de proiecte lansat pentru potențialii beneficiari
 • Activități de informare și animare în teritoriul SDL
 • Activități de monitorizare privind implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional (proiectele de tip HARD pentru infrastructură), respectiv prin Programul Operațional Capital Uman (pentru intervențiile de tip SOFT)
 • Au fost depuse în vederea finanțării prin Programul Operațional Capital Uman (pentru intervențiile de tip SOFT) un număr de 4 proiecte ,dintre care 2 s-au finalizat ,celelalte aflându-se în implementare iar prin Programul Operațional Regional (proiectele de tip HARD pentru infrastructură) au fost selectate 7 proiecte din care unul s-a finalizat celelalte fiind în implementare .
 • Elaborarea unui studiu de evaluare intermediară a implementării SDL
 • Evaluarea finală a impactului implementării strategiei prin realizarea unui nou recensământ în teritoriul SDL .

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

[fbcomments]